قایقی خواهم ساخت دور خواهم شد از این شهر غریب

Diposting pada

همچنان خواهم راند. قایق از تور وتهی.

قایقت جا دارد Farsi Quotes Quotes Math

قایق از تور تهی.

قایقی خواهم ساخت دور خواهم شد از این شهر غریب. قایق از تور تهی و دل از آروزی مروارید همچنان خواهم راند نه به. قایق از تور تهی و دل از آروزی مروارید همچنان خواهم راند. شعر از سهراب سپهری قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب.

قایق از تور تهی و دل از آروزی مروارید همچنان خواهم راند. نه به آبی دل خواهم بست. هیچ آیینه تالاری سرخوشی ها را تکرار نکرد.

قایقی خواهم ساخت. دور خواهم شد از این خاك غریب كه در آن هیچ كسی نیست كه در بیشه عشق قهرمانان را بیدار كند. قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب شعری از سهراب سپهری.

قهرمان را بیدار کند. دور خواهم شد از این خاک غریب. قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند.

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب. که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق. دور خواهم شد از این خاک.

چاله آبی حتی مشعلی را ننمود. دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. خواهم انداخت به آب.

ودل آرزوی مروارید. دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. پشت دریا شهری است قایقی باید ساخت قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب قایق از تور تهی و دل از آرزوی مروارید همچنان خواهم راند همچنان خواهم خواند دور باید شد از این خاک غریب.

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب. قایق از تور تهی و دل از آروزی مروارید همچنان خواهم راند. قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب.

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب. دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند.

قایقی باید ساخت قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند قایق از تور تهی و دل از آروزی مروارید همچنان. زن آن شهر به سرشاری یک خوشه انگور نبود.

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قه Persian Quotes Farsi Quotes Large Flower Arrangements

Pin By Akram Tarazi On Persian Poems In 2020 Persian Art Painting Work Quotes Persian Quotes

I Love This Photo That One Of My Best Friends Has Taken It Which Gives Me A Peace Of Mind My Pictures I Am Awesome Photo

Lifeboat Outdoor Bed Boat Lifeboats

قایقی خواهم ساخت سهراب سپهری Moving Wallpapers Nature Wallpaper 3d Nature Wallpaper

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *