قایقی خواهم ساخت دور خواهم شد از این

Diposting pada

قایقی باید ساخت قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند قایق از تور تهی و دل از آروزی مروارید همچنان. قایق از تور تهی و دل از آروزی مروارید همچنان خواهم راند.

Pin By Akram Tarazi On Persian Poems In 2020 Persian Art Painting Work Quotes Persian Quotes

دور خواهم شد از این خاک غریب.

قایقی خواهم ساخت دور خواهم شد از این. قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب. قایقی خواهم ساخت. که در آن هیچ کسی نیست که دربیشه عشق.

نه به آبی دل خواهم بست. قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب. قایق از تور تهی.

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب. خواهم انداخت به آب. قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب قایق از تور تهی و دل از آرزوی مروارید همچنان خواهم راند همچنان خواهم خواند دور باید شد از این خاک غریب.

هم چنان خواهم راند. که در آن هیچکسی نیست که در بیشه ی عشق. دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند.

قهرمانان را بیدار کند قایق از تور تهی. قایقی از تور تهی. و دل از آرزوی مروارید.

قهرمانان را بیدار کند. حجم سبز قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که دربیشه عشق قهرمانان را بیدار کند قایق از تور تهی و دل از آرز. که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق.

قایق از تور وتهی. قهرمانان را بیدار کند. قایق از تور تهی و دل از آروزی مروارید همچنان خواهم راند.

و دل از آرزوی مروارید همچنان خواهم راند. قایق از تور تهی. خواهم انداخت به آب.

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. قهرمان را بیدار کند.

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب شعری از سهراب سپهری. همچنان خواهم راند. دور خواهم شد از این خاک غریب.

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب. که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه ی عشق. دور خواهم شد از این خاک غریب.

ودل آرزوی مروارید. و دل از آرزوی مروارید.

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قه Persian Quotes Farsi Quotes Large Flower Arrangements

Repost Nima Ho قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن Repost Nima Ho قایقی خواهم ساخت خوا Male Sketch Repost Male

Pin By Nahidpopal On Persian Art In 2020 Pics Poems Instagram

Sohrab Sepehri Poetry Quotes Farsi Quotes Persian Poetry

Pin On Dramatic Skies

قایقت جا دارد Farsi Quotes Quotes Math

Pope Francis Art Print Art Art Sketches Pope Francis

قايقي خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از اين خاك غريب كه در آن هيچ كسي نيست كه در بيشه عشق قهرمانان ر Fotografia Pioggia Pioggia Giorni Di Pioggia

I Love This Photo That One Of My Best Friends Has Taken It Which Gives Me A Peace Of Mind My Pictures I Am Awesome Photo

قایقی خواهم ساخت سهراب سپهری

Boats De Ernest Stierschneider Bateau Photos Images

Graphite Myart In 2020 Landscape Drawings Landscape Sketch Boat Drawing

Lifeboat Outdoor Bed Boat Lifeboats

Pin By H Ghasemi H On عکس نوشته Movie Posters Poster Art

Instagram Photo Feed On The Web Gramfeed Lonelyboats

قايقي خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از اين خاك غريب كه در آن هيچ كسي نيست كه در بيشه عشق قهرمانان را بيدار كند قايق Nakis

Electronics Cars Fashion Collectibles Coupons And More Ebay Natural Perfume Sweet Scents Rare

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب دور خواهم شد از این خاک غریب سهراب سپهری Paint By Number Painting Abstract Painting

More Venezuelan Than Arepa Sticker By Valentina Modano Arepas Venezuelan Stickers

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *