کت هایي کـه سربازان در زمان جنگ جهانی اول بـه تن میکردند ترنچ کت نام داشت. با شروع فصل پاییز […]