با محاسبه این رقم عدد ۱۵۸ ۴۶ متر بدست می آید. آیا کشتی نوح در ترکیه است دلایل بسیار زیادی […]

کشتی نوح کجاست این سوال خیلیهاست در عکس های هوایی که توسط یک خلبان ترک گرفته شد فسیلی به بزرگی […]