درضمن شتاب بالایی داره. 245 کیلومتر در ساعت سرعت رفتم. Black Style Car Accessories Wheel Tyre Bolt Screw Caps Lug […]