جنس شلوار کتان غیرکشی است. شلوار جین مام فیت کد ۳۰۰۹ بدون کش و زاپدار کمرریش قد ۹۰ از سایز […]

شلوار های مام فیت به شلوار های جینی گفته شده که فاق بلندی دارند و قسمت کمری آن ها بالای […]