جنس شلوار کتان غیرکشی است. شلوار جین مام فیت کد ۳۰۰۹ بدون کش و زاپدار کمرریش قد ۹۰ از سایز […]

شلوار را هم مردان و هم زنان می پوشند. شلوار ممکن است جنس های مختلفی چون جین یا کتان داشته […]