آنها از المان های خودروهای پلیس در ایران الهام گرفتند و آن را روی یک. پیشرفته ترین خودروی نیروی انتظامی […]