به گونه ای که در سال 1520 شخصی به نام فردیناند دماژلان6 در اقیانوس آرام از این نوع قایق استفاده […]

The vessel is named after broadcaster and naturalist sir david attenborough. روز گذشته قایق حامل پناهجویان در حین عبور از […]