و دل از آرزوی مروارید همچنان خواهم راند. دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی […]