کشتی های خصوصی در اندازه ها و ظرفیت. میزان صادرات کشتی و قایق های لوکس تفریحی ترکیه طی ده ماهه […]

The vessel is named after broadcaster and naturalist sir david attenborough. روز گذشته قایق حامل پناهجویان در حین عبور از […]