این کامیونت محصول شرکت بهمن دیزل می باشد موتور قدرتمند که به راحتی جواب گوی آن در تمام شرایط می […]