کسانی که از این دختر فیلم گرفته و آن را منتشر کرده بودند نیز بازداشت شده اند. دستگیری دختر دوچرخه […]