باتیستا رومن رینز کشتی کج. کشتی کج مبارزه دیدنی تریپل اچ و باتیستا در مسابقات کشتی کج رسلمنیا 07 50 […]

از کانال المپیکdavod مسابقه کشتی کج آندرتیکر مسابقه آندرتیکر باتیستا. این درگیری در یکی از شوهای اسمکدان سال2007رخ داد گریت […]